: Border Collie

loki y kiria, border collies

Loki y Kiria

balu, border collie

Balú Border Collie

april, drogo, adorables perretes

April y Drogo

Logan, Freyja, hermanos, mestizos

Logan y Freyja

Rufo, border, collie

Rufo

border, collie

Nitro

border, collie

Rulo

border, collie, lilac

Faísca

kitty, border, collie, groot, gato

Kitty y Groot 

mamba, mestiza, border, collie, pastor

Mamba

eiko, border, collie

Eiko

bimba, border, collie

Bimba Loba

12/27